Wednesday, December 08, 2004

چرا اینقدر جاهل زیاده؟؟
گاهی وقت ها حالم بهم می خوره وقتی این چیزا رو می فهمم
حیف من! یعنی منم دارم افراطی که مسیح حرفش می زد می کنم؟
یعنی همین قدر هم افراطه؟؟
یعنی لياقت همــیــــــــــن رو هم ندارن؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home