Friday, September 17, 2004

پنج شنبه عروسی يه خواهر بزرگم بود

-------------------------

چقدر زمان زود می گذره...
اصلا باور کردنی نيست! باورم نمی شه...خيلی چيزا باورم نمی شه
حس غريبی بهم دست می ده
فکر نمی کردم يک روزی اينچيزا همه فراموش بشن
شايدم فقطم من باشم که اين چيزا برای هميشه توی ذهنم می مونه
شايدم نه...شايدم يادش باشه... نمی دونم،فقط
...
.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home