Saturday, September 11, 2004

من خيلی فهميده ام!
خيلی بيشتر حتی!
الآن بيش از يک سال از اون ماجرا می گذره!
می دونی؟ من همه چيز رو توی يک نگاه اول می فهمم!
نه نيازی به دليل هست و نه تفسير! توی چشمها نگاه می کنم و می فهمم! اين خيلی خوبه نه؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home